BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 25/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
Ngày
/
Tháng
00 11             1       1       1       1                 1     1                                 1   1             1 1 1 00
01 10     1   1       1           1                         1 1   1 1             1                                 1       01
02 12           1     1               1               1       1 1   1 1       1   1   1         1                           02
03 10           1               1                       1                 1           1         1 2     1               1   03
04 9   1   1   1                       1         1                                               1     1           2       04
05 13             2 1               1     1       1   1     1     1     1       1                       2                   05
06 11             1         1   1       1       1                                 1 1         1     1   1     1             06
07 6                             1               1                   1               1                   1       1         07
08 12             1       1       1 1     1 1       1 1 1             1                   1                   1             08
09 16         1   1       1     1         1               1 2   1     1               1   1 1       1       1 1             09
10 10                           1   1       2     1                     1 1               1 1                       1       10
11 6                   1       1     1     1       1                                                                   1   11
12 8   1               1 1                                 1             1           2                         1           12
13 11 1   1         1             2   1                         2   1         1                                   1         13
14 14 1         1         1         1   1     1   1       1                   1   1   1                     2     1         14
15 12       1             1 1       1                   1 1     1       1   1         1       1           1                 15
16 9                 1                 1           1                   1 1 1                   1   1             1         16
17 18 2         1           2   1     1         1   1     1     1         1 1           1           1         1 1       1   17
18 12   1     1       1                     1         1           1             1   1     1               1         1 1     18
19 13           1 1       1                   1     1 1   2             1       1 1                       1 1               19
20 11   1             1       1                           1             1   1               1       2     1     1           20
21 12                   1   1                       1 1           1     1                 1   1   1           2   1         21
22 9   1 1                           1                         1   1     1                         1       1         1     22
23 7   1 1     1                                                 1                 1 1                       1             23
24 13       1     1   1   1                               1     1       1             1 1         1 1     1         1       24
25 14     1     1     3       2       1   1               1 1               1       1                                   1   25
26 18         1         1           1   1       2     1   1           1               1     1 2         1 1   1 1   1       26
27 14     1 1       1   1       1     1   1     1     1                   1               2   1     1                       27
28 8 1         1   1   1                                                       1                                   1 1   1 28
29 8           1                     1     1 1                   1   1             1                         1             29
30 16   1     1   1       1                               2             1                   3 1   1   1 1       1     1     30
31 16     2   1   1     1 2 1                       2   1       1                         1             1 1       1         31
32 11       2   1   1                 1         1 1     2     1                                           1                 32
33 14     1 1                         1                       2     2           1   1 1               1       1   1       1 33
34 13       1                                           1       1   1 1       1 1 1         1     1   1     1           1   34
35 9         1                 1   1                       1           1     1   1                               1   1     35
36 9                                   1 1                 1 1         1                     1           1   1     1       36
37 10       1 1             1       1                           1 1         1           1     1                           1 37
38 16           1     1   1 2       1             1   1       1   1   1     1     1     1         1 1                       38
39 8             1                                             1   1 1 2                             1                 1   39
40 14 1         1       2         2               1   1 1             1                         1     1             1   1   40
41 7 1 1                                 1           1       1 1                                       1                   41
42 11 1         1     1           1                 1   1   1                 1               1   1             1           42
43 7       1                                                     1           1                                   1   1   2 43
44 10                                               1               2 1         1             1         1           1 1   1 44
45 13         1               1       1       1     1             1         1     1   1 1       1         1             1   45
46 11                 1             1     1     1       1                 1 1         1                     1     1 1       46
47 14       1           1 1   1         1   1 1   1           1       1         1               1   1                     1 47
48 4   1                                               1                         1                                     1   48
49 8 1           1                                                 1         1         1     1           1       1         49
50 12                     1 1         1 1                                 1   1     1           1 1 1       1         1     50
51 15   2   1 2                   1 1             1                       1         1 1 1       1 1                       1 51
52 8               1 1                   1     1                   1             1           1             1               52
53 7                       1 1     1                                 1   1                                   2             53
54 13 1             1         1               3 1     1                     1 2                   1                   1     54
55 9         1 1   1                                         1                   2         1     1               1         55
56 9               1                   1               1           1                     1 1         1         1     1     56
57 10     1             1               1     1             1                 1 1         1               1               1 57
58 13                               2 1         1         1                 1   1               1 1   1     2           1   58
59 7               1       1     2       1                     1                                                   1       59
60 10                 1 1           1                       1               1   1         1 1           1             1     60
61 12     1                           1 1   1             1                     2       2   1                 1 1           61
62 7                     1                   1 1             1 1                         1                               1 62
63 10                         1 1                   1         1     1       1         1           1   1 1                   63
64 7       1               1       1                                                   1         1       1   1             64
65 13   1 1                       1 1               1         1       1       1                       1       1       1 2   65
66 10                         1   1               1         1 1                   1     1 1 1                       1       66
67 11             2           1             1                 1                 1               1     3     1               67
68 8 1           1                   1     1                             1                     1               1       1   68
69 10     1                   1 1                   1 1                                             1     2     2           69
70 8           1   2     1                     1         1   1             1                                               70
71 7   1   1             1           1   1                                               1 1                               71
72 11   1   1       1 1                                 1     1             1                         1 1       1     1     72
73 14 1   1             1               1           1   1       1     1 1     1   1     1     1                       1     73
74 6                 1                 1                                           1         1                     1   1   74
75 15   1     1 1               1             1 1         1             1       1   1                 2       1     1     1 75
76 9             1     1     1           1 1                     1       1                       1             1           76
77 5   1                     1 1                   1             1                                                         77
78 14                           1 1     1   1 2             1     1           2           1     1       1         1         78
79 8               1                                 1                 1   1                       1           1 1       1 79
80 5       1                                   1             1           1                 1                               80
81 11         1         1     1           1     1                   1       1     1   1                     1     1         81
82 10     2       1             1       1         1                         1 1           1                             1   82
83 8   1             1         1           1                                       1     1                             1 1 83
84 11             1           1             1 1           1     1   1                   2     1               1             84
85 9                   1         1       1       1 1           1                       1 1                         1       85
86 6                         1                       1     1     1   1             1                                       86
87 5                             1       2       1                                                             1           87
88 7                       1               1         1     1                               1       1 1                     88
89 11 1             1                         1                           1         1         1 1         1 1   1       1   89
90 13 1 1                                   1 1                           2       1   1         1         1     1 2         90
91 10                         1                           1       1   1                 1       1           2     1   1     91
92 7 1                           1                                   1 1         1                     1                 1 92
93 8       1 1     2       1   1                       1                                                             1     93
94 15               1 1     2 1     1 1   1       1   1 1                           1                   1   1         1     94
95 18                       1   1     1 1   1 2 1   1   1   1     2             1           1 1   1                       1 95
96 11                   1                       1 1                 2   1       1                     2 1   1               96
97 14 1   2 1             1             1   1         1     1                       2   1       1                         1 97
98 10 1         1                                                             1         1   1   2               1   1     1 98
99 17 1       3         1       1       1       1 2     1                 1     1   2               2                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
Ngày
/
Tháng
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất ispartasporLisesi goffinet-carburants eLements-siLveroutes wearecounterfeit champ-de-courses oasis-berLin kafaftagg barkerpubLicity youLaff mynewmachine videoappstore workstationusers virginietranson physicsindies increasingfans nohoapartment mychoiceethiopiatour utahproductsLiabiLity dmcibuiLder